Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
     1. ที่ตั้งและอาณาเขต

          องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ตั้งอยู่ในเขตหมู่ที่ 4 บ้านตรอกแค  อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราชไปทางทิศใต้ประมาณ 80 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอชะอวด ประมาณ 20 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

        ทิศเหนือ            จด  ตำบลนางหลง  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ทิศใต้                จด  ตำบลแหลมโตนด  อำเภอควนขนุน  จังหวัดพัทลุง
        ทิศตะวันออก      จด  ตำบลเคร็ง   อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช
        ทิศตะวันตก        จด  ตำบลป่าพะยอม  อำเภอป่าพะยอม  จังหวัดพัทลุง
 
     2. ขนาดเนื้อที่

          ตำบลขอนหาดมีพื้นที่ประมาณ  ๕๘.๕๓  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๓๖,๕๗๒  ไร่

 
หมู่ที่ พื้นที่โดยประมาณ
ตารางกิโลเมตร ไร่
๑.๑๙ ๗๔๔
๘.๓๑ ๕,๑๙๔
๑๐.๘๘ ๖,๗๙๙
๑๗.๙๒ ๑๑,๑๙๘
๒.๖๗ ๑,๖๖๗
 ๖ ๑,๘๗๕
๔.๕๘ ๒,๘๖๒
๑.๘๙ ๑,๑๗๙
๘.๐๙ ๕,๐๕๔
รวม ๕๘.๕๓ ๓๖,๕๗๒

     3. ลักษณะภูมิประเทศ

          ลักษณะภูมิประเทศของตำบลขอนหาด สภาพโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม จำแนกได้ดังนี้

            พื้นที่ส่วนที่ 1 อยู่ทางทิศตะวันตก เดิมมีลักษณะเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ ในอดีตมีความอุดมสมบูรณ์และมีทรัพยากรมากมายส่วนใหญ่เป็นป่าแก่ มีไม้ป่าชนิดต่างๆ  แต่ในปัจจุบันได้เปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ปลูกยางพารา  และการทำสวนปาล์มน้ำมัน  ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่  หมู่ที่ 5 บ้านไสทราง และหมู่ที่ 6 บ้านควนใส
            พื้นที่ส่วนที่ 2 เป็นที่ราบน้ำท่วมไม่ถึง แต่ท่วมขังในช่วงฤดูฝน  ส่วนใหญ่เป็นที่นา ที่สวน ที่เลี้ยงสัตว์และพื้นที่สาธารณะที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านขอนหาด หมู่ที่ 3 บ้านดอนตาสังข์  หมู่ที่ 4 บ้านตรอกแค  หมู่ที่ 7 บ้านใสถิ่น และหมู่ที่ 8 บ้านป่าแก่
            พื้นที่ส่วนที่ 3 เป็นที่ลุ่มป่าพรุหรือมีน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี เป็นแหล่งน้ำจืดที่ชุกชุมด้วยสัตว์น้ำนานาชนิด โดยเฉพาะปลาน้ำจืดมีชุกชุม สามารถเลี้ยงคนในพื้นที่ตำบลขอนหาดและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ได้แก่พี้นทีบางส่วนของ หมู่ที่ 3 บ้านดอนตาสังข์  หมู่ที่ 4 บ้านตรอกแค  และหมู่ที่ 9 บ้านเกาะแซะ

     4. สภาพภูมิอากาศ/ลักษณะฤดูกาล

          ตำบลขอนหาดมี  2  ฤดูกาล  คือฤดูร้อนและฤดูฝน โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดผ่านอ่าวไทยและได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดียจึงมีลักษณะมรสุมเขตร้อนทำให้เกิดฤดูฝนยาวนาน
             
ฤดูฝน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม
​             ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน  ซึ่งอากาศจะร้อนจัดในช่วงเดือนมีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคม
 
     5. การแบ่งเขตการปกครอง
 
          ตำบลขอนหาด ได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  ๙  หมู่บ้าน  ดังนี้
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
บ้านขอนหาด
บ้านทุ่งใหญ่
บ้านดอนตาสังข์
บ้านตรอกแค
บ้านไสทราง
บ้านควนใส
บ้านใสถิน
บ้านป่าแก่
บ้านเกาะแซะ
นายสมบูรณ์ ชุมทอง (กำนันตำบลขอนหาด)
นายนารินทร์  คงดุก
นายสมชาย ชมเชย
นางวิไล จิตรเวช
นายบุญเลิศ  ณะฉ่ำ
นายสุทัศน์ หนูพริก
นายอุดม เกาะทอง
นายวิมล  เฉียบแหลม
นายสมพงค์  เรืองแก้ว

          ข้อมูล : ณ วันที่ 1 เดือนกันยายน 2561
 
     6. ประชากร

          ตำบลขอนหาดมี  2,032  ครัวเรือน  มีประชากรทั้งหมด 5,910 คน  ประชากรชาย 2,898 คน  ประชากรหญิง  3,012  คน  ความหนาแน่นเฉลี่ย 100.97 หมู่บ้านที่มีประชากรมาก ต่อคนต่อตารางกิโลเมตร  แยกเป็น

 
หมู่ที่ จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร  (คน) รวม
ชาย หญิง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
274
170
346
399
133
157
183
207
163
269
254
496
634
197
227
266
305
250
278
268
492
661
199
275
271
325
243
547
522
988
1,295
396
502
537
630
493
รวม 2,032 2,898 3,012 5,910
   
          ประชากรในตำบลขอนหาด จำแนกตามช่วงอายุ ได้ดังนี้

 
ช่วงอายุ จำนวนประชากร  (คน) รวม
ชาย หญิง
0 - 2  ปี
3 - 5  ปี
6 - 11  ปี
12 - 14  ปี
15 - 17  ปี
18 - 49  ปี
50 - 59 ปี
60   ปีขึ้นไป
88
77
205
91
105
1,486
381
465
70
78
180
73
125
1,405
411
670
158
155
385
164
230
2,891
792
1,135
รวม 2,898 3,012 5,910
          
          **แหล่งที่มา : ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
 
Responsive image