Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นางจุฑามาศ สงขาว
ประธานสภา ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
Responsive image
นายโสภณ หมื่นเดช
รองประธานสภา ส.อบต. หมู่ที่ 4
Responsive image
Responsive image
นางสุภาพร จุลเรือง
เลขานุการสภา
Responsive image
นายสุรเชษฐ์ กรรณสุรางค์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายวิรัตน์ เรืองช่วย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
Responsive image
นายประเสริฐ เพ็งปาน
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นางสาวพยอม ปทุมสุวรรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 3
Responsive image
นายสมใจ หลักชัย
ส.อบต.หมู่ที่ 4
Responsive image
นายชูศักดิ์ ชู่สม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายบัณฑูร ทองชู
ส.อบต.หมู่ที่ 5
Responsive image
นายวิมล รามชู
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายสุนันท์ เพ็งเกลี้ยง
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายอำนวย คงปาน
ส.อบต.หมู่ที่ 7
Responsive image
นายณรงค์ จันทร์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
Responsive image
นายบุญฤทธิ์ สุขนวล
ส.อบต. หมู่ที่ 8
Responsive image
นายกิจจา โกสีย์รัตนาภิบาล
ส.อบต.หมู่ที่ 1
Responsive image
นายอาคม เสนาคง
ส.อบต.หมู่ที่ 6
Responsive image
นายทวีป แสงดำ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด