Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คู่มือประชาชน
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใส่ในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
     - ประกาศ อบต.ขอนหาด การแสดงเจตจำนงสุจริต.pdf
การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
     - การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     - การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพล่าสุด.pdf
การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร
     - การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     - การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     - การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลง) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา
     - การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบกิจการ) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf
การแจ้งถมดิน
     - การแจ้งการถมดิน.pdf
การแจ้งขุดดิน
     - การแจ้งขุดดิน.pdf
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21
     - ขออนุญาตก่อสร้าง 21.pdf
การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21
     - ขออนุญาตดัดแปลงอาคาร.pdf
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     - ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
     - ผู้สูงอายุ.pdf
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ
     - พิการ.pdf
การรับชำระภาษีป้าย
     - ภาษีป้าย.pdf
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
     - โรงเรือนและที่ดิน.pdf
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
     - เอดส์.pdf











สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด