Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ

อาชีพ

          การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ในตำบลขอนหาดกว่าร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำสวนยางพารา สวนไม้ผล สวนปาล์มน้ำมัน การทำเกษตรผสมผสานทำไร่นาสวนผสม การปลูกพริก ปลูกผัก ตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ยังมีอาชีพอื่นเสริมภาคเกษตรคือ การปศุสัตว์ และเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่และ ประมงน้ำจืด อาชีพนอกภาคเกษตร คือค้าขายและรับจ้างทั่วไป

ประเภทอาชีพ ชาย(คน) หญิง(คน) รวม(คน)
เกษตรกรรม-ทำนา 91 95 186
เกษตรกรรม-ทำไร่ 1 3 4
เกษตรกรรม-ทำสวน 600 635 1,235
เกษตรกรรม-ประมง 3 - 3
เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ 23 12 35
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 61 49 110
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 4 5 9
พนักงานบริษัท 10 22 32
รับจ้างทั่วไป 754 623 1,377
ค้าขาย 55 140 195
ธุรกิจส่วนตัว 47 31 78
อาชีพอื่นๆ (นอกเหนือที่กล่าวมา) 10 58 68
กำลังศึกษา 461 456 917
ไม่มีอาชีพ 159 280 917
รวม 2,279 2,409 4,688

          **แหล่งที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)รายได้เฉลี่ยบุคคล (บาท/ปี)

ลำดับที่ หมู่ที่ รายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้บุคคลเฉลี่ย (บาท/ปี)
1 หมู่ที่ 1 บ้านขอนหาด 252,522 81,681
2 หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งใหญ่ 183,381 78,140
3 หมู่ที่ 3 บ้านดอนตาสังข์ 190,794 72,781
4 หมู่ที่ 4 บ้านตรอกแค 161,619 59,585
5 หมู่ที่ 5 บ้านไสทราง 192,959 58,026
6 หมู่ที่ 6 บ้านควนใส 153,297 54,431
7 หมู่ที่ 7 บ้านใสถิน 152,089 52,988
8 หมู่ที่ 8 บ้านป่าแก่ 130,595 51,476
9 หมู่ที่ 9 บ้านเกาะแซะ 150,709 50,620
ทุกพื้นที่ 176,118 61,236

          **แหล่งที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)การรวมกลุ่มของประชาชน

  • กลุ่มอาชีพทั้งหมดภายในตำบลขอนหาด จำนวน 37 กลุ่ม
  • กลุ่มที่มีการรับรองตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 จำนวน 2 กลุ่ม
  • กลุ่มที่มีการรับรองตาม พ.ร.บ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2547 จำนวน 6 กลุ่ม
  • กลุ่มที่มีการรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไข ปัญหาความยากจน พ.ศ.2536 จำนวน 1 กลุ่ม
  • กลุ่มที่มีการรับรองตามระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตโดยการสนับสนุนการดำเนินงาน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2517 จำนวน 1 กลุ่ม
  • กลุ่มอาชีพที่ อบต.สนับสนุน จำนวน 27 กลุ่ม ได้แก่
ลำดับที่ ชื่อกลุ่ม ที่ตั้ง
1 กลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแค หมู่ที่ 4
2 กลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวง หมู่ที่ 4
3 ศูนย์ศิลปาชีพบ้านตรอกแค หมู่ที่ 4
4 กลุ่มแปรรูปพริกบ้านขอนหาด หมู่ที่ 1
5 กลุ่มเย็บจักรอุตสาหกรรม หมู่ที่ 9
6 กลุ่มทำนาบ้านใสถิน หมู่ที่ 7
7 กลุ่มทำนาบ้านคลองโก หมู่ที่ 7
8 กลุ่มทำนาบ้านเกาะแซะ หมู่ที่ 9
9 กลุ่มส่งเสริมเมล็ดพันธ์ข้าว หมู่ที่ 3
10 กลุ่มเลี้ยงโค หมู่ที่ 7
11 กลุ่มแม่ค้ารายย่อย หมู่ที่ 1
12 กลุ่มเย็บผ้า หมู่ที่ 2
13 กลุ่มปลูกพืชหลังฤดูเก็บเกี่ยว หมู่ที่ 1
14 กลุ่มร้านค้าสวัสดิการเพื่อสุขภาพชุมชน หมู่ที่ 4
15 กลุ่มกระจูดบ้านยวนนก หมู่ที่ 4
16 กลุ่มกลองยาวบ้านคลองโก หมู่ที่ 8
17 กลุ่มกลองยาวบ้านควนใส หมู่ที่ 6
18 กลุ่มกลองยาวบ้านเกาะแซะ หมู่ที่ 9
19 กลุ่มมโนราห์บ้านขอนหาด หมู่ที่ 1
20 กลุ่มมโนราห์บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2
21 กลุ่มมโนราห์บ้านคลองโก หมู่ที่ 8
22 กลุ่มกลองยาวบ้านไสทราง หมู่ที่ 5
23 ร้านค้าชุมชนบ้านขอนหาด หมู่ที่ 1
24 ร้านค้าชุมชนบ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 2
25 ร้านค้าชุมชนบ้านคลองโก หมู่ที่ 8
26 ร้านค้าชุมชนบ้านเกาะแซะ หมู่ที่ 9
27 กลุ่มผลิตข้าวเกษตรอินทรีย์ฯ หมู่ที่ 4

          **แหล่งที่มา : แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)


Responsive image