Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
     การศึกษา

          โรงเรียนประถมศึกษา      จำนวน    ๕   แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนบ้านขอนหาด หมู่ที่ ๑ 180 นายธรรศ  พงศาปาน  
โรงเรียนบ้านใสถิน หมู่ที่ ๒ 39 นายจำเริญ  พุฒขาว รักษาการแทน
โรงเรียนบ้านดอนตาสังข์ หมู่ที่ ๓ 60 นางประทีป มีเอียด  
โรงเรียนบ้านตรอกแค หมู่ที่ ๔ 141 นายประถม  บุญวงศ์  
โรงเรียนวัดควนใส หมู่ที่ ๖ 51 นายประหยัด  บุญรินทร์  
         
          **ข้อมูลจาก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561
  
          โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน  ๑   แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อโรงเรียน ที่ตั้ง จำนวนนักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา หมายเหตุ
โรงเรียนขอนหาดประชาสรรค์ หมู่ที่ ๔ 143 นายอรรถพร อักษรนำ  
          
          **ข้อมูลจาก องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
 
          ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จำนวน    ๓    แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อศูนย์ ที่ตั้ง จำนวนเด็ก จำนวนครู/ผู้ดูแลเด็ก หมายเหตุ


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ขอนหาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไสถิน
ร.ร.อนุบาล อบต.ขอนหาด 1
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ ๗
หมู่ที่ ๑
53
29
59
1/2
1/2
-
 

          **ข้อมูลจาก กองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2561

     สถาบันและองค์การทางศาสนา

          วัด   จำนวน  ๓   แห่ง

 
ลำดับที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง เจ้าอาวาส หมายเหตุ


วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์  (วัดขอนหาด)
วัดดอนตาสังข์
วัดควนใส
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๓
หมู่ที่ ๖
พระครูสุจิตตากร
เจ้าอธิการวิจิตร โอภาโส
พระอธิการแดง ฉนฺ.ทกโร
 

          **ข้อมูลจาก แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
 
     สาธารณสุข

          โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน   ๒   แห่ง

 
 ลำดับที่ ชื่อ  ที่ตั้ง หมู่บ้านรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วย หมายเหตุ

บ้านขอนหาด
บ้านตรอกแค
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๔
๑,๒,๓,๗,๘,๙
๔,๕,๖
นายประสาน  ชูถนอม
นายชวภณ   เอียดทองใส
 

          อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ   ร้อยละ  ๑๐๐
          **ข้อมูลจาก สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
  
     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 
 ลำดับที่  ชื่อ  ที่ตั้ง หมู่บ้านรับผิดชอบ หัวหน้าหน่วย หมายเหตุ

2
3
4
5
6
สถานีตำรวจภูธรขอนหาด
ป้อมบ้านขอนหาด
ป้อมบ้านทุ่งใหญ่
ศูนย์ อปพร.ตรอกแค
ป้อมบ้านควนใส
ป้อมบ้านเกาะแซะ
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ ๙
ตำบลขอนหาด
หมู่ที่ ๑
หมู่ที่ 2
หมู่ที่ ๔
หมู่ที่ 6
หมู่ที่ ๙
พ.ต.ท.ธนิต เพชรชู
 
 

          **ข้อมูลจาก สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด