Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
21 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2566 รอบ 6 เดือนแรก
20 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี 2566
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด การแต่งตั้งผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเดือน พ.ศ.2558
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนา งบประมาณในการดำเนินการพัฒนาและการติดตามและประเมินผล
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2563
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด คู่มือประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 เม.ย. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น(สำหรับตำแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น และอำนวยการท้องถิ่น)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 075-426006-7  แฟกซ์ : 075-
426007  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด