Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562
แผนพัฒนาสามปี 2559-2561
แผนการดำเนินงาน 2559
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) ขององค์การบริหารส่วนตาบลขอนหาด
     - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 2561-2564.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๒
     - แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2.pdf
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     - แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.pdf
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
     - รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560.pdf
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปี พ.ศ.2561 ห้วงระยะที่ 1 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 มีนาคม 2561)
     - การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา อบต.ขอนหาด ประจำปี พ.ศ.2561.pdf
รายงานผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
     - หนังสือประกาศ 2.pdf
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด