Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ต.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2567
05 ต.ค. 2566 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
22 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศ อบต.ขอนหาด เรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญกำลังใจและการให้คุณให้โทษ
09 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด ประกาศการกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
08 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี
07 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือกการบรรจุและแต่งตั้ง การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2562
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
06 ธ.ค. 2565 นครศรีธรรมราช ชะอวด อบต.ขอนหาด หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
Responsive image