Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
     การคมนาคม

     -  มีถนนสายหลัก  4  สาย
  • สายเทศบาลชะอวด – ขอนหาด
    สายบางคลุ้ง – เกาะแซะ
    สายตรอกแค – ศาลาตะเคียน
    ทุ่งนาบน – โคกชักพระ 
     - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง 42 สาย  ถนนลาดยาง  ๗ สาย  ถนนคอนกรีต ๗ สาย ถนนหินคลุก ๒๗ สาย  
     - ทางรถไฟสายใต้  กรุงเทพฯ - สุไหงโก –ลก  1 เส้นทาง
     **ข้อมูลจาก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

     การไฟฟ้า

     ในเขตตำบลขอนหาด  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมในพื้นที่ทั้งตำบล
     **ข้อมูลจากกองช่าง  อบต.ขอนหาด  ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

     มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นคลองธรรมชาติ    จำนวน   11   สาย  
     บึง, หนองน้ำ และอื่นๆ                              จำนวน   11   แห่ง
**ข้อมูลจากกองช่าง อบต.ขอนหาด  ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2558
 
     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     ฝาย                          จำนวน  18  แห่ง
     บ่อน้ำตื้น                   จำนวน  41  แห่ง
     บ่อโยก                      จำนวน  14  แห่ง
     ระบบชลประทาน        จำนวน  13  สาย
     ประปา                       จำนวน  23  แห่ง
 **ข้อมูลจากกองช่าง อบต.ขอนหาด  ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด