Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริการขั้นพื้นฐาน
     การคมนาคม

     -  มีถนนสายหลัก  4  สาย
  • สายเทศบาลชะอวด – ขอนหาด
    สายบางคลุ้ง – เกาะแซะ
    สายตรอกแค – ศาลาตะเคียน
    ทุ่งนาบน – โคกชักพระ 
     - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลูกรัง 42 สาย  ถนนลาดยาง  ๗ สาย  ถนนคอนกรีต ๗ สาย ถนนหินคลุก ๒๗ สาย  
     - ทางรถไฟสายใต้  กรุงเทพฯ - สุไหงโก –ลก  1 เส้นทาง
     **ข้อมูลจาก กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

     การไฟฟ้า

     ในเขตตำบลขอนหาด  มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน  ประชาชน มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  และมีไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมในพื้นที่ทั้งตำบล
     **ข้อมูลจากกองช่าง  อบต.ขอนหาด  ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

     แหล่งน้ำธรรมชาติ

     มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่เป็นคลองธรรมชาติ    จำนวน   11   สาย  
     บึง, หนองน้ำ และอื่นๆ                              จำนวน   11   แห่ง
**ข้อมูลจากกองช่าง อบต.ขอนหาด  ณ เดือน พฤษภาคม  พ.ศ.2558
 
     แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

     ฝาย                          จำนวน  18  แห่ง
     บ่อน้ำตื้น                   จำนวน  41  แห่ง
     บ่อโยก                      จำนวน  14  แห่ง
     ระบบชลประทาน        จำนวน  13  สาย
     ประปา                       จำนวน  23  แห่ง
 **ข้อมูลจากกองช่าง อบต.ขอนหาด  ณ วันที่ 8 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

Responsive image