Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว
e-service

Line อบต.ขอนหาด

เพิ่มเพื่อน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
"ขอนหาดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สังคมน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

1. การส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. สร้างการเรียนรู้และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
3. จัดให้มีการคมนาคม  ไฟฟ้า ประปา สะดวกและเพียงพอ
4. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ปรับปรุงดูแลป่าชุมชน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก    
7. สร้างกลไกในสังคมไว้ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

Responsive image