Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

ไทยตำบลดอทคอม

ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด
"ขอนหาดชุมชนแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง สังคมน่าอยู่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"


พันธกิจ

1. การส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาการเรียนรู้ให้ชุมชนและสังคมเข้มแข็ง
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริม อนุรักษ์และสืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. การคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. สร้างการเรียนรู้และจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดี มีสุข
3. จัดให้มีการคมนาคม  ไฟฟ้า ประปา สะดวกและเพียงพอ
4. ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5. ส่งเสริมฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น
6. ปรับปรุงดูแลป่าชุมชน การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก    
7. สร้างกลไกในสังคมไว้ตรวจสอบการทุจริตคอรัปชั่นและให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช 80180 
โทรศัพท์ : 0 7542 6006-7  แฟกซ์ : 0 75
42 6006-7  E-mail : admin@khonhat.go.th
www.khonhat.go.th


facebook องค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด