Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด วันที่ 8 ตุลาคม 2562
Responsive image
สถานีตำรวจภูธรขอนหาด ตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด  เพื่อจัดทำโครงการวัยใสห่างไกลยาเสพติด ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติดที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัยและสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติดสถานศึกษา
2. เพื่อป้องกันลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา
3. เพื่อเฝ้าระวังพื้นที่ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม ทุกภาคส่วนของสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 53 คน
2. ตำรวจ บิดามารดา/ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ อบต. คณะครู นักเรียน ชุมชน จำนวน 27 คน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2562