Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ 1 นักเรียน 1 กีฬา วันที่ 28-29 กันยายน 2562
Responsive image
โรงเรียนบ้านขอนหาด  ตำบลขอนหาด  อำเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด เพื่อจัดทำโครงการ1 นักเรียน 1 กีฬา ในวันที่ 28-29 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านขอนหาด หมู่ที่ 1 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับความรู้ ความเข้าใจในทักษะพื้นฐานกีฬา และสามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาตลอดจนการแข่งขันได้ถูกต้อง
- เพื่อยกระดับมาตรฐานทางด้านการกีฬาของนักเรียนในโรงเรียนบ้านขอนหาด สู่ความเป็นเลิศ
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และครอบครัวได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน หันมาสนใจในการกีฬาโดยอาศัยประโยชน์จากกีฬาช่วยเพิ่มพูนสุขภาพพลานามัย ให้มีความแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีวินัย มีความสามัคคี มีคุณธรรม มีน้ำใจเป็นนักกีฬา และห่างไกลยาเสพติด

กลุ่มเป้าหมาย
-  นักเรียน จำนวน 171 คน
-  ครูและบุคลากร จำนวน 17 คน
   รวม 188 คน
โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 2562