Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการ รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี วันที่ 12 กันยายน 2562
Responsive image
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อจัดทำโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ในวันที่ 12 กันยายน 2562 ณ หอประชุมหมู่ที่ 8 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในหมู่บ้านได้รับและรับทราบถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด
- เพื่อสร้างผู้นำเด็ก เยาวชน ประชาชนในการต่อต้านป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทักษะทางความคิด สร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกาย จิตใจให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในหมู่บ้าน
- เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี

กลุ่มเป้าหมาย
- กลุ่มเด็ก เยาวชน และประชาชนในชุมชน/หมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 64 คน
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2562