Responsive image
เมนู
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพเศรษฐกิจ
บริการขั้นพื้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
บุคลากร
ผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
รายรับรายจ่าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อหน่วยงาน
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
การจองคิว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง วันที่ 17 มีนาคม 2563
Responsive image
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ในวันที่ 17 มีนาคม 2563 โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด 

วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้มีทรัพยากรและงบประมาณเพียงพอต่อการสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.2 เพื่อให้เครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และสามารถให้การดูแลแนะนำประชาชนในชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
1.3 เพื่อให้ทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. เผยแพร่การจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองในพื้นที่
1.4 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคด้วยตนเอง
1.5 เพื่อสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (
COVID-19)

3. กลุ่มเป้าหมาย
- คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ อบต.ขอนหาด       จำนวน    12  คน
- สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาด                    จำนวน    17  คน
- กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน                                                  จำนวน      9  คน
- ตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่                              จำนวน    10  คน
- ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 3 คน              จำนวน    27  คน
- ตัวแทน อสม.หมู่บ้านละ 3 คน                                  จำนวน    27  คน       
- ตัวแทนกลุ่มสตรี หมู่บ้านละ 2 คน                              จำนวน    18  คน
                                                                      รวมจำนวน  120  คน


 
         
โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 2563